นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


คณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย

รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา

ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง

กรรมการ

ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน

กรรมการ

ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล

กรรมการ

อ.ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา

กรรมการ

นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

เลขานุการ

 

จรรยาบรรณนักวิจัย

จรรยาบรรณนักวิจัย