นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


บทความวิชาการจากอาจารย์ในคณะ

  • One-pot extraction and enrichment of diallyl trisulfide in garlic oil using an eco-friendly solvent-free microwave extraction method
  • Antiphotoaging properties of Zingiber montanum essential oil isolated by solvent-free microwave extraction against ultraviolet B-irradiated human dermal fibroblasts
  • Optimization and Transfollicular Delivery of FinasterideLoaded Proniosomes for Hair Growth Stimulation in C57BL/6Mlac Mice
  • Predictors of Chemotherapy Induced Adverse Events in Pediatric Osteosarcoma Patients
  • Effect of Aporosa villosa stem ethanolic extract on adipogenesis in 3T3-L1 adipocytes