นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ระดับคุณภาพผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (ตัวบ่งชี้ 4.5.1.2, สกอ. เตรียมสู่กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย

ค่าน้ำหนัก

ระดับคุณภาพงานวิจัย

0.25

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper)ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ

0.75

บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal)ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลอื่นที่ยอมรับในศาสตร์นั้น ๆ นอกเหนือฐานข้อมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ใน Web Site ของสานักงานฯ

1.00

บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal)ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI

 

วิธีคำนวณ

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  กำหนดร้อยละ 55 เท่ากับ 5 คะแนน

บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ม.อุบลราชธานี ปี 2555

บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับของ สกอ.

TCI 2552-2553

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ สกว. ยอมรับ

ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกว. ยอมรับ

ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR

ฐานข้อมูล ISI

ฐานข้อมูล Scopus