นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (สมศ.3)

ค่าน้ำหนัก

ระดับคุณภาพงานวิจัย

0.25

มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

0.50

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) ที่ได้รับการยอมรับในสาขา

0.75

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceeding) หรือ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI  หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา

1.00

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับในสาขา  หรือในระดับสากล เช่น ISI หรือ Scopus

 

วิธีคำนวณ

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  กำหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน

บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ม.อุบลราชธานี ปี 2555

บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับของ สกอ.

TCI 2552-2553

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ สกว. ยอมรับ

ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกว. ยอมรับ

ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR

ฐานข้อมูล ISI

ฐานข้อมูล Scopus