นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Title Author Journal Year Type

ปัจจัยของตัวทำละลายต่อความสามารถในการสกัดสารเคอร์ซิตินจากใบมะรุม (Solvent factor of quercetin extraction efficiency from Moringa oleifera leaves)

สุรีวัลย์ ดวงจิตต์*, ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์, ฑิภาดา สามสีทอง, วรนันท์ รังสิมาวงศ์, กุสุมา จิตแสง, สุรีวัลย์ บำรุงไทย, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ และ วริษฎา ศิลาอ่อน

มอบ.วิจัย ครั้งที่ 16 : Research and Innovation for Sustainable Development Goals in the Next Normal [ vol.0 ] 12-07-2022

One-pot extraction and enrichment of diallyl trisulfide in garlic oil using an eco-friendly solvent-free microwave extraction method

Yingngam B, Navabhatra A, Brantner AH, Keatwanbud N, Krongyut T, Nakonrat P, Triet NT.

Sustainable Chemistry and Pharmacy [ vol.27 ] 28-03-2022 Research article (Inter)

Antiphotoaging properties of Zingiber montanum essential oil isolated by solvent-free microwave extraction against ultraviolet B-irradiated human dermal fibroblasts

Navabhatra A, Maniratanachote R, Yingngam B

Toxicological Research [ vol.38 ] 28-03-2022 Research article (Inter)

Optimization and Transfollicular Delivery of FinasterideLoaded Proniosomes for Hair Growth Stimulation in C57BL/6Mlac Mice

Wandee Rungseevijitprapa 1,* , Panikchar Wichayapreechar 1,2, Bhagavathi Sundaram Sivamaruthi 3,4 , Damrongsak Jinarat 1 and Chaiyavat Chaiyasut 3,*

Pharmaceutics [ vol.13 ] 17-12-2021 Research article (Inter)

ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ระหว่างจังหวัด A และจังหวัด B

โสภาพรรณ แก้วหาญ, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

วารสารศรีวนาลัยวิจัย [ vol.11 ] 01-12-2021 Research article (National)
พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางจากกล้วยที่มีจำหน่ายในประเทศไทย CONSUMER PURCHAING BEHAVIOR OF BANANA COSMETICS PRODUCT AVAILABLE IN THAILAND

วลัยพร กันหารักษ์1, ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ2*, รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์3

วารสารเภสัชกรรมไทย [ vol.0 ] 16-03-2022

ลักษณะและอาการของผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการการแพทย์ทางเลือกโฮมีโอพาธีย์ ณ คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.23 ] 15-12-2021 Research article (National)

การประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิดก้อนที่มีภาวะปลายประสาทอักเสบภายหลังได้รับยาเคมีบำบัด

นนทิกุล ผาสุขมูล, มานิตย์ แซ่เตียว, ศรัณย์ กิจศรัณย์, จิตรลดา จึงสมาน, วาสนา มาทอง, ธราธิป จันทร์โสภณพงศ์

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.18 ] 27-03-2022 Research article (National)

Formulation of Ibuprofen Controlled Release Tablets Using Pectin as Controlled Release Matrix

Wisaruta Baowan1, Nattarikar Rattanakool1, Artidtaya Phakdeesri1,

Kittikhun Wattanarat1, NakarinMahawong1, Oranuch Thanaketpaisarn2,

Benjabhorn Sethabouppha2*

โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Annual Nor [ vol.0 ] 19-02-2022

Formulation of Ibuprofen Controlled Release Tablets Using Pectin as Controlled Release Matrix

Wisaruta Baowan1, Nattarikar Rattanakool1, Artidtaya Phakdeesri1,

Kittikhun Wattanarat1, NakarinMahawong1, Oranuch Thanaketpaisarn2,

Benjabhorn Sethabouppha2*

งานประชุมเภสัชอิสาน3สถาบัน [ vol.1 ] 19-02-2022

Effect of germinated brown rice ingestion on plasma glucose, plasma insulin, and serum PYY in healthy adults

Punyaporn Panomkaen1, Chanita Ladkrathok1, Saimai Chatree2, Kanchana Suksri3 and Nipaporn Muangchan4*

The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2022 (NEPhReC-2022) [ vol.0 ] 19-02-2022

Predictors of Chemotherapy Induced Adverse Events in
Pediatric Osteosarcoma Patients

Phitjira Sanguanboonyaphong1,2, Patcharee Komvilaisak3, Kunanya
Suwannaying3, Jukapun Yoodee2,4, Manit Saeteaw1, Suthan Chanthawong5,
Suphat Subongkot5*

Asian Pac J Cancer Prev [ vol.23 ] 24-01-2022 Research article (Inter)

Effect of Aporosa villosa stem ethanolic extract on adipogenesis in 3T3-L1 adipocytes

Nanna, Urarat1
Chularojmontri, Linda1
Tingpej, Pholawat1
Kaewamatawong, Rawiwun2
Homhual, Sudarat2
Suwannaloet, Wanwisa3
Fuangfoo, Thanes4
Naowaboot, Jarinyaporn1

Pharmacognosy Journal [ vol.13 ] 01-10-2021 Research article (Inter)

Narrative literature review: outcome measurement of hospital pharmaceutical care in Thailand

Teeraporn Supapaan1*, Julathip Amornphetsathaporn2, Nuttacha Jansiri2, Nattapon Kam-Ing2, Piphat Janthapim2, Panupong Chompoopuen2, Poomwit Kotkeaw2, Warisara Ponwilai2, Apanun Eamsamran2, Narongchai Chaksupa1, Chonladda Pitchayajittipong1

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.17 ] 01-10-2021 Research article (National)

มุมมองของเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและผู้มีส่วนเกี่ยข้องต่อสมรรถนะวิชาชีพจ้าพยักงานเภสัชกรรม ประเทศไทย

กิ่งแก้ว มาพงษ์, สัมมนา มูลสาร และ น้องเล็ก คุณวราดิศัย

วารสารเภสัชกรรมไทย [ vol.15 ] 25-03-2022 Research article (National)

Probiotics isolated from Thai fermented foods for potential uses against foodborne
pathogens

Warinee Sangprapai, Chutinun Prasitpuriprecha, Kaemwich Jantama and Sirima Suvarnakuta Jantama

Asia-Pacific Journal of Science and Technology [ vol.27 ] 28-01-2022 Research article (Inter)

Effect of Aporosa villosa Stem Ethanolic Extract on Adipogenesis in 3T3-L1 Adipocytes. Pharmacognosy Journal. 2021; 13(6): 1422-1427 

Nanna U , Chularojmontri L , Tingpej P, Kaewamatawong R , Homhual S , Suwannaloet W , Fuangfoo T, Naowaboot J..

Pharmacognosy Journal [ vol.13 ] 01-11-2021 Research article (National)

Consumer Behavior in Buying Facial Cosmetics from Bananas Commercially Available in Thailand

Walaiphorn Kanharak, Utsana Puapermpoonsiri, Teeraporn Supapaan

Thai Journal of Pharmacy Practice [ vol.15 ] 03-03-2022 Research article (National)

Protective effects of Thai Mucuna pruriens (L.) DC. var. pruriens seeds on sexual behaviors and essential reproductive markers in chronic unpredictable mild stress mice
 

Pannawat Choowong-in, Jintana Sattayasai, Preecha Boonchoong, Chanasorn
Poodendaen, Alexander TH. Wu, Nareelak Tangsrisakda, Tarinee Sawatpanich,
Supatcharee Arun, Nongnut Uabundit, Sitthichai Iamsaard
 

Journal of Traditional and Complementary Medicine [ vol.0 ] 10-12-2021 Research article (Inter)

Characteristics and Symptoms of Elderly Homeopathic Clients at Thai Traditional
and Alternative Medicine Clinics, Sunpasitthiprasong Hospital, Ubon Ratchathani
 

Charuwan Thanawiroon, Jintana Chonsri, Teeraporn Supapaan
 

Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University [ vol.23 ] 22-10-2021 Research article (National)

Narrative literature review: outcome measurement of hospital pharmaceutical care in Thailand

Teeraporn Supapaan, Julathip Amornphetsathaporn, Nuttacha Jansiri, Nattapon Kam-Ing, Piphat Janthapim, Panupong Chompoopuen, Poomwit Kotkeaw, Warisara Ponwilai, Apanun Eamsamran, Narongchai Chaksupa, Chonladda Pitchayajittipong

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.17 ] 01-10-2021 Review article (National)

(+)-7- O-Methylisomiroestrol, a new chromene phytoestrogen from the Pueraria candollei var. mirifica root

Gorawit YusakulWipawee JuengsanguanpornsukBoonchoo SritularakSuppalak PhaisanThaweesak JuengwatanatrakulWaraporn Putalun 

Nat Prod Res . [ vol.35 ] 12-11-2021 Research article (Inter)

ความเสี่ยงการได้รับสารต้องห้ามทางการกีฬาในนักกีฬาทีมชาติไทย
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ธนวุฒิ แสงบุญ และแสวง วัชระธนกิจ

วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ [ vol.0 ] 31-03-2022 Research article (National)

Utilization of response surface methodology in optimization for curcumin in Thai herbal compress extraction: Ultrasound-assisted extraction

Sureewan Duangjit*, Pattarapol Witchayapong, Siripong Pochana,  Chanida Nilabon, Kusuma Jitsaeng

37 the International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences (ICMPS37) [ vol.0 ] 24-03-2022

ผลลัพธ์ของการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับยาโคลซาปีนโดยเภสัชกรในผู้ป่วยโรคจิตเภท

กอปรกาญจน์ โนนพิลา

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รัฐวรรณ สีหะประเสริฐ

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พวงเพชร พันธ์สวัสดิ์

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ทวนธน บุญลือ

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วารสารเภสัชกรรมไทย [ vol.13 ] 03-10-2021 Research article (National)

Pharmacy practice and pharmacy education in Thailand

Teeraporn Supapaan, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Claire Anderson

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.18 ] 04-02-2022 Review article (National)

Food Supplement Consumption Behavior among Undergraduate Students in Ubon Ratchathani University

Teeraporn Supapaan, Tuanton Boonlue, Tipada Samseethong, Prasittichai Poonphol, Uraiwan Akanit, Jeerisuda Khumsikiew, Suttasinee Suwannakul, Sisira Donsamak, Nonglek Khunawaradisai

Thai Journal of Pharmacy Practice [ vol.14 ] 06-02-2022 Research article (National)

Nordentatin Inhibits Neuroblastoma Cell Proliferation and Migration through Regulation of GSK-3 Pathway

Chantana Boonyarat 1 , Panatchakorn Boonput 2 , Nantakorn Tongloh 2 , Rawiwun Kaewamatawong 2 , Suchada Chaiwiwatrakul 3 , Chavi Yenjai 4 and Pornthip Waiwut 2,*

Curr. Issues Mol. Biol. [ vol.44 ] 24-02-2022 Research article (Inter)

Optimal Design of Novel Microemulsions-Based Two-Layered Dissolving Microneedles for Delivering Fluconazole in Treatment of Fungal Eye Infection

Phuvamin Suriyaamporn, Praneet Opanasopit, Worranan Rangsimawong, Tanasait Ngawhirunpat

Pharmaceutics [ vol.14 ] 22-02-2022 Research article (Inter)

Self-health care behaviors and knowledge of youth living with HIV

Treejan K, Jinatongthai J, Moolasarn S, Low BY, Anderson C, Supapaan T
 

J Am Pharm Assoc [ vol.0 ] 11-02-2022 Research article (Inter)

การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีสูตรที่สองในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีการรักษาล้มเหลวจากยาสูตรแรก: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานเครือข่าย

นิจวรรณ ชื่นไมตรี, ธีราพร สุภาพันธ์ุ, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์, เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

วารสารเภสัชกรรมไทย [ vol.14 ] 12-09-2021 Research article (National)

Development and optimization of finasteride-cinnamon oil-loaded ethanol-free microemulsions for transdermal delivery

SureewanDuangjitNapapatRattanachithawatPraneetOpanasopitTanasaitNgawhirunpat

Journal of Drug Delivery Science and Technology [ vol.69 ] 29-01-2022 Research article (Inter)

Design and Investigation of Optimal Dissolving Polymeric Microneedles for Ocular Application by Using Three-Level Factorial Design

Phuvamin Suriyaamporn, Monrudee Sukma, Worranan Rangsimawong

Key Engineering Materials [ vol.914 ] 21-03-2022 Research article (Inter)

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนมือถือระบบแอนดรอยด์สำหรับการประเมินความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ใหญ่

ประสิทธิชัย พูลผล, อภิมุข ปิตรัมย์ , อัจฉราพรรณ พรมตา, ธีราพร สุภาพันธุ์, อุไรวรรณ อกนิตย์

วารสารเภสัชกรรมไทย (TJPP) [ vol.14 ] 18-12-2021 Research article (National)

ผลลัพธ์ของโปรแกรมการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรในร้านยา: กรณีศึกษาร้านยามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

ประสิทธิชัย พูลผล, ทวนธน บุญลือ, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา, กรกต ชัยยนต์, อนุชา นิติธรรม

วารสารเภสัชกรรมไทย (TJPP) [ vol.14 ] 18-12-2021 Research article (National)

Narrative literature review: outcome measurement of hospital pharmaceutical care in Thailand

ธีราพร สุภาพันธุ์, จุฬาทิพ อมรเพชรสถาพร, ณัฐชา จันทรศิริ, ณัฐพล ขำอิง, พิพัฒน์ จันทะพิมพ์,

ภาณุพงศ์ ชมพูพื้น, ภูมิวิชญ์ โคตรแก้ว, วริศรา พลวิลัย, อาภานันท์ เอี่ยมสำราญ,

ณรงค์ชัย จักษุพา, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.17 ] 01-10-2021 Review article (National)

การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรมในประเทศไทย

กิ่งแก้ว มาพงษ์, สัมมนา มูลสาร และ น้องเล็ก คุณวราดิศัย

วารสารเภสัชกรรมไทย [ vol.14 ] 08-09-2021 Research article (National)

 

Carbazole Derivative from Clausena harmandiana Inhibits Neuroblastoma Cell Proliferation, Migration and Invasion through Regulating ERK Pathway

Pornthip Waiwut1,*, Natsinee Taweesuk1, Songporn Yornrum1, Suchada Chaiwiwatrakul2, Chantana Boonyarat3

SUT International Virtual Conference on Science and Technology [ vol.1 ] 01-09-2021
[ vol.0 ] 30-11--0001
[ vol.0 ] 30-11--0001
[ vol.0 ] 30-11--0001
[ vol.0 ] 30-11--0001
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดความผิดปกติของไตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาทีโนโฟเวียร์ในโรงพยาบาลชุมชน

ปรัตดา ศรีสมบัติ, ทวนธน บุญลือ, อุไรวรรณ อกนิตย์

Research and Development Health System journal [ vol.14 ] 31-08-2021
การทดสอบความถูกต้องแม่นยำของแบบประเมิน Pooled Cohort risk score และ Thai CV risk score ในการทำนายความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ

พีรวัฒน์ จินาทองไทย, วันนิศา ดงใต้, บุญธิดา อ้นสืบสาย, พศวัต โตวงศ์ศรีเจริญ, ธนัฎชา สองเมือง, แสวง วัชระธนกิจ, สุรกิจ นาฑีสุวรรณ

ไทยไภษัชยนิพนธ์ [ vol.16 ] 27-07-2021 Research article (National)

Increasing the essential oil yield from Shorea roxburghii inflorescences using an eco-friendly solvent-free microwave extraction method for fragrance applications

Bancha Yingngam*, Abhiruj Navabhatra, Adelheid Brantner

Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants [ vol.24 ] 01-09-2021 Research article (Inter)

Comparative study of response surface methodology and artificial neural network in the optimization of the ultrasound-assisted extraction of diarylheptanoid phytoestrogens from Curcuma comosa rhizomes

Bancha Yingngam*, Abhiruj Navabhatra, Wandee Rungseevijitprapa, Chutinun Prasitpuriprecha, Adelheid Brantner

Chemical Engineering and Processing - Process Intensification [ vol.165 ] 01-08-2021 Research article (Inter)

An Exploration of Heart Failure Risk in Breast Cancer Patients Receiving Anthracyclines with or without Trastuzumab in Thailand: A Retrospective Study

Jukapun Yoodee, Aumkhae Sookprasert, Phitjira Sanguanboonyaphong, Suthan Chanthawong , Manit Seateaw and Suphat Subongkot 

Clinical and practice [ vol.11 ] 01-08-2021 Research article (Inter)

Improvement of Biophysical Skin Parameters of Topically Applied Fermented Soybean Extract-Loaded Niosomes with No Systemic Toxicity in Ovariectomized Rats

Wandee Rungseevijitprapa, Bancha Yingngam and Chaiyavat Chaiyasut

 

Pharmaceutics [ vol.13 ] 12-07-2021 Research article (Inter)
An Exploration of Heart Failure Risk in Breast Cancer Patients Receiving Anthracyclines with or without Trastuzumab in Thailand= A Retrospective Study

Jukapun Yoodee, Aumkhae Sookprasert, Phitjira Sanguanboonyaphong, Suthan Chanthawong, Manit Seateaw, Suphat Subongkot

Clinics and practice [ vol.11 ] 02-08-2021

International Society of Oncology Pharmacy Practitioners (ISOPP) position statement: Role of the oncology pharmacy team in cancer care

Lisa M Holle, Tegan Bilse, Ramatu Masud Alabelewe, Polly E Kintzel, Esin Aysel Kandemir, Chia Jie Tan, Irene Weru, Carole R Chambers, Roxanne Dobish, Evelyn Handel, Karunrat Tewthanom, Manit Saeteaw, Luh Komang Mela Dewi, Rowena Schwartz, Brooke Bernhardt, Manju Garg, Ashraf Chatterjee, Pinky Manyau, Alexandre Chan, Aygin Bayraktar-Ekincioglu, Elif Aras-Atik, R Donald Harvey, Barry R Goldspiel

Journal of oncology pharmacy practice [ vol.27 ] 22-05-2021 Review article (Inter)

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18