นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ความคงตัวของแบคทีเรียโพรไบโอติกที่ผ่านการห่อหุ้มเซลล์ด้วยวิธีเอ็กซ์ทรูชันในน้ำแครอท (STABILITYOFPROBIOTICBACTERIAENCAPSULATEDBYEXTRUSIONMETHODINCARROTJUICE)


Author

-

สุภัสสร วันสุทะ, ลัดดาวัลย์ ยืนยาว, เขมวิทย์ จันต๊ะมา และ ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

 

 


Journal

- วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Volume

- 7

Year

- 2562

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 41-60

Abstract

   

ปัญหาสำคัญที่พบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผสมโพรไบโอติก คือ แบคทีเรียโพรไบโอติกมีอัตราการรอดชีวิตที่ต่ำ จึงมีการนำเทคนิคเอ็นแคปซูเลชันมาใช้ในการปรับปรุงอัตราการรอดชีวิตของแบคทีเรียโพรไบโอติกในผลิตภัณฑ์อาหาร การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของการห่อหุ้มเซลล์แบคทีเรียต่อการรอดชีวิตของแบคทีเรียโพรไบโอติกเมื่อนำไปเติมในน้ำแครอท โดยทำการห่อหุ้มเซลล์แบคทีเรีย Lactobacillusfermentum LF026 และ Bifidobacteriumanimalis BF052 ด้วยวิธีเอ็กซ์ทรูชัน โดยใช้ส่วนผสมของพอลิเมอร์คือเพคตินและโซเดียมอัลจิเนต และประเมินร้อยละการรอดชีวิตของแบคทีเรียที่ผ่านการห่อหุ้มเซลล์และแบคทีเรียที่ไม่ผ่านการห่อหุ้มเซลล์ในน้ำแครอท เมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ผลการศึกษาความคงตัวของแบคทีเรียทั้ง 2 สายพันธุ์เมื่อเติมในน้ำแครอท พบว่าแบคทีเรียโพรไบโอติกที่ห่อหุ้มเซลล์มีอัตราการรอดชีวิตที่มากกว่าแบคทีเรียที่ไม่ได้รับการห่อหุ้มเซลล์ แสดงให้เห็นว่าการห่อหุ้มเซลล์แบคทีเรียสามารถช่วยเพิ่มการรอดชีวิตของแบคทีเรียโพรไบโอติกในน้ำแครอทได้ 

Major problem in product development is the low survival rate of probiotic strains when supplemented in food products. Encapsulation method has been used to improve the survival rate of the probiotic strains. The aim of this study was to evaluate the effect of encapsulation to the survivability of probiotic strains supplemented in carrot juice. Lactobacillus fermentum LF026 and Bifidobacterium animalis BF052 were encapsulated by extrusion method using pectin and sodium alginate as a polymer mixture. Percentage of bacterial survival of encapsulated and non-encapsulated bacteria in carrot juice during storage at 4 °C for six weeks were tested. The results of stability test of both probiotic strains in carrot juice indicated that encapsulated probiotic cells showed the greater survival rate than that of non-encapsulated cells. The obtained results demonstrated that encapsulation of probiotic cell could increase the survivability of probiotic bacteria in carrot juice.


Keywords

   

การห่อหุ้มเซลล์, โพรไบโอติก, ความคงตัว, น้ำแครอท

Encapsulation, Probiotic, Stability, Carrot juice