นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Narrative literature review: outcome measurement of hospital pharmaceutical care in Thailand


Author

-

ธีราพร สุภาพันธุ์, จุฬาทิพ อมรเพชรสถาพร, ณัฐชา จันทรศิริ, ณัฐพล ขำอิง, พิพัฒน์ จันทะพิมพ์,

ภาณุพงศ์ ชมพูพื้น, ภูมิวิชญ์ โคตรแก้ว, วริศรา พลวิลัย, อาภานันท์ เอี่ยมสำราญ,

ณรงค์ชัย จักษุพา, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์


Journal

- Isan Journal of Pharmaceutical Sciences

Volume

- 17

Year

- 2021

Publication type

- Review article (National)

Page list

- 1-29

Abstract

   

บทนำ: การบริบาลทางเภสัชกรรมเป็นบทบาทที่สำคัญของเภสัชกรที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีผลการรักษาด้วยยาและคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างไรก็ตามการทบทวนข้อมูลในด้านผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลประเทศไทยยังพบน้อย บทความนี้ได้ทบทวนข้อมูลวิชาการด้านผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลประเทศไทย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สรุปความ พบว่าผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาล แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านปัญหาที่เกี่ยวกับยา 2. ด้านความร่วมมือในการใช้ยา 3. ด้านการควบคุมอาการและการดำเนินไปของโรค 4. ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคและการดูแลตนเองของผู้ป่วย 5. ด้านความพึงพอใจในการบริบาลทางเภสัชกรรม และ 6. ด้านคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ในภาพรวมพบว่าผลลัพธ์ของกิจกรรมการบริบาลทางเภสัชกรรมโรงพยาบาลในประเทศไทยเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยทั้ง 6 ด้าน ทั้งด้านปัญหาที่เกี่ยวกับยาลดลง ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เพิ่มความสามารถในการควบคุมอาการของโรค มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตัวมากขึ้น มีความพึงพอใจต่อเภสัชกรหรือระบบบริการสุขภาพเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ป่วยดีขึ้น สรุป: ผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมทั้ง 6 ด้านโดยส่วนใหญ่พบว่าส่งผลดีต่อผลการรักษาผู้ป่วย


Keywords

   

ผลลัพธ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม โรงพยาบาล