นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ผลลัพธ์ของโปรแกรมการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรในร้านยา: กรณีศึกษาร้านยามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง


Author

-

ประสิทธิชัย พูลผล, ทวนธน บุญลือ, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา, กรกต ชัยยนต์, อนุชา นิติธรรม


Journal

- วารสารเภสัชกรรมไทย (TJPP)

Volume

- 14

Year

- 2022

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 44-53

Abstract

   

วัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อโปรแกรมการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรในร้านยามหาวิทยาลัย วิธีการ:การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองในผู้รับบริการในร้านยามหาวิทยาลัย ตัวอย่างถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มที่ได้ยา nortriptyline และกลุ่มที่ได้หมากฝรั่งนิโคติน ซึ่งทั้งสองกลุ่มได้รับคำปรึกษาและติดตามโดยเภสัชกรในร้านยามหาวิทยาลัย การประเมินประสิทธิภาพทำโดยวัดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ จำนวนมวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน รวมทั้งมีการประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ผลการวิจัย:  กลุ่มที่ได้รับยา nortriptyline มีจำนวน 12 คน และกลุ่มที่ได้รับหมากฝรั่งนิโคติน มีจำนวน 11 คน พบว่าผู้ที่มีปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ < 10 ppm เพิ่มขึ้น 5 รายทั้งในกลุ่มที่ได้ยา nortriptyline และในกลุ่มที่ได้หมากฝรั่งนิโคติน (P = 0.855) จำนวนมวนบุหรี่ที่สูบต่อวันในเดือนที่ 3 เทียบกับวันเริ่มการให้บริการในกลุ่ม nortriptyline ลดลง 11.92 ± 7.28 มวนและในกลุ่มหมากฝรั่งนิโคตินลดลง 11.91 ± 4.37 มวน (P = 0.998) อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในกลุ่ม nortriptyline พบในตัวอย่าง 8 ราย และกลุ่มที่ได้รับหมากฝรั่งนิโคตินพบในตัวอย่าง 3 ราย (P = 0.022) ความพึงพอใจต่อโปรแกรมการเลิกบุหรี่ในกลุ่มที่ได้รับยา nortriptyline มีความพึงพอใจในระดับปานกลางถึงมากและในกลุ่มที่ได้รับหมากฝรั่งนิโคตินอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด สรุป:ประสิทธิภาพของโปรแกรมการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรชุมชนของผู้ที่ได้รับยา nortriptyline และหมากฝรั่งนิโคตินไม่แตกต่างกัน


Keywords

   

การเลิกบุหรี่, เภสัชกร, หมากฝรั่งนิโคติน, ยานอร์ทริปไทลีน