นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนมือถือระบบแอนดรอยด์สำหรับการประเมินความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ใหญ่


Author

-

ประสิทธิชัย พูลผล, อภิมุข ปิตรัมย์ , อัจฉราพรรณ พรมตา, ธีราพร สุภาพันธุ์, อุไรวรรณ อกนิตย์


Journal

- วารสารเภสัชกรรมไทย (TJPP)

Volume

- 14

Year

- 2022

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 210-218

Abstract

   

วัตถุประสงค์: เพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนมือถือระบบแอนดรอยด์สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ใหญ่ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน วิธีการ: การศึกษาพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ “รู้ทันท้องเสีย” ให้ประกอบด้วย 4 ฟังก์ชันหลัก ได้แก่ 1) การประเมินอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 2) ความรู้และคำแนะนำในการปฏิบัติตัว 3) การประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และ 4) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดทำ หลังจากนั้น ผู้วิจัยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดโปรแกรมประยุกต์ไปใช้งาน รวมถึงใช้ประเมินโรคอุจจาระร่วงในผู้ใหญ่ในร้านยา การศึกษาติดตามผลการใช้งานและความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมิน ผลการวิจัย: ผู้เข้าร่วมการศึกษาประกอบด้วยประชาชนทั่วไปจำนวน 129 คน และเภสัชกรประจำร้านยาในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12 คน  ประชาชนและเภสัชกรพึงพอใจต่อโปรแกรมประยุกต์ โดยค่าเฉลี่ย 4.46±0.66 และ 4.56±0.61 จากคะแนนเต็ม 5) สรุป: โปรแกรมประยุกต์ “รู้ทันท้องเสีย” เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยประเมินอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ใหญ่และช่วยให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรค รวมถึงความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะ


Keywords

   

โปรแกรมประยุกต์, อุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ใหญ่, รู้ทันท้องเสีย