นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Evaluation of biological activities of crude extracts from Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer. and Cayratia trifolia L. Domin young shoots.

Author

- Homhual S, Tongngok P, Sonsrakhu S, Bonjim J.

Journal

- Journal of Ubon Rajathanee University

Volume

- 9

Year

- 2550

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 54-60

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ