นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


development of Eugenia grata extract film strip for oral hygine

Author

- วันดี รังสีวิจิตรประภา และชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

Journal

- Isan Journal of Pharmaceutical Sciences

Volume

- 3

Year

- 2550

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 17-24

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ