นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Effects of drying temperature and residual moisture content of Fa-Tha-Li (Andrographis paniculata (Burm.f.) Neees) crude powder for capsule preparation.

Author

- Wipawee Saohin, Preecha Boonchoong, Supachai Iamlikikuakoon, Itthichai Jamnoiprom and Wittaya Mungde

Journal

- Thai J. Pharm. Sci.

Volume

- 31

Year

- 2550

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 28-35

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ