นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ยาสูบ

Author

- ปรีชา บุญจูง, วิภาวี เสาหิน, ธีรวุฒิ แลหะ, ปกาศิต การกระสัง, สุรสิทธิ์ เยาว์ด้วง

Journal

- IJPS

Volume

- 3

Year

- 2550

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 36-42

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ