นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ผลการให้คำปรึกษาเรื่องยาคุมกำเนิด

Author

- ธีราพร ชนะกิจ สุดารัตน์ ช้ยศรีสวัสดิ์สุข ทวีสิทธิ์ วีระวัธนชัย ชนิดา ผลเกิด ฉลวย วงกลม วิชิต สรรไพโ

Journal

- วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน

Volume

- 3

Year

- 2550

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 70-77

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ