นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Chemical constituents of polyalthia parviflora

Author

- Rawiwun Kaewamatawong, Nijsiri Ruangrungsri, Kittisak Likhitwidayawuid

Journal

- Journal of Natural Medicines

Volume

- 61

Year

- 2550

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 349-350

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ