นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ผลของโปรแกรมสุขศึกษาตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองและผลการรักษาของผู้ป่วยโรคต้อหินชนิดปฐมภูมิ

Author

- สัมมนา มูลสาร, สุกัญญา ศรีสง่า

Journal

- วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล

Volume

- 17

Year

- 2550

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 128-138

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ