นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

Author

- สมพร จันทร์จรัสจิต, สัมมนา มูลสาร, ชุฎาพร โอภาพสุ

Journal

- เภสัชกรรมคลินิก

Volume

- 14

Year

- 2550

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 13-21

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ