นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่รับโดยวิธีรับตรง กับวิธีเอนทรานซ์โดยทบวงมหาวิทยาลัย รุ่นปีการศึกษา 2542-2543

Author

- พัชรี น้าวานิช, สัมมนา มูลสาร

Journal

- วารสารวิชาการ ม.อบ.

Volume

- 9

Year

- 2550

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 88-101

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ