นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


The Mortality Risks of Pneumonia Patients with the Same Levels of Health Insurance Coverage in Thailand Before and After the Implementation of the Universal Care Project

Author

- Summana Moolasarn, Wannarat Mungingklang, Jirawan Pitsachat, Sirichan Nacnikorn

Journal

- Siriraj Medical Journal

Volume

- 59

Year

- 2550

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 172-176

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ