นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ค่าตอบแทนของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยจังหวัดอำนาจเจริญ ก่อนและขณะดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

Author

- สัมมนา มูลสาร, วุฒิพงษ์ สินทรัพย์

Journal

- วารสารวิชาการสาธารณสุข

Volume

- 15

Year

- 2549

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 417-425

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ