นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การใช้การแพทย์ทางเลือกในผู้ป่วยมะเร็ง

Author

- สัมมนา มูลสาร, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา, ชลันธร ไชยศิลา, น้ำผึ้ง เชื้อชม, เสาวนีย์ แสนคาร, วิจิตรา เกื้อศ

Journal

- สารศิริราช

Volume

- 55

Year

- 2546

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 307-323

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ