นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ความเสี่ยงต่อการตายของผู้ป่วยโรคไส้ติ่งอักเสบที่มีการประกันสุขภาพต่างกัน.

Author

- สัมมนา มูลสาร, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา, นัทที พัชราวนิช, ปพิชญา พิมพา, เยาวเรศ อินบ้าน, ปัญญา วงศ์เสนา

Journal

- สารศิริราช

Volume

- 55

Year

- 2546

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 545-552

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ