นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


พฤติกรรมการบริโภคผักเเละผลไม้สดของประชาชน อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

Author

- วิภาวี เสาหิน, รำไพ ชาวระนอง เเละสัมมนา มูลสาร

Journal

- วารสารวิชาการสาธารณสุข

Volume

- 16

Year

- 2550

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 759-767

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ