นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระDPPHและปริมาณสารฟีนอลรวมของสารสกัดพืชสมุนไพรไทยบางชนิด

Author

- ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ ์และทรงพร จึงมั่นคง

Journal

- วารสารวิชาการ ม.อบ.

Volume

- 8

Year

- 2549

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 76-88

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ