นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Development of a Questionnaire for Patient’s Satisfaction with Outpatient Pharmacy Services

Author

- Watcharathanakij S, Jaturapatarawong A, Jumpasa J, Payukjaroen K, Sudchada P

Journal

- Thai Journal of Hospital Pharmacy

Volume

- 11

Year

- 2544

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 116-25

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ