นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


คุณภาพชีวิตการทำงานของเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนเทียบกับเภสัชกรโรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์

Author

- สัมมนา มูลสาร, วรวรรณ มินพิมาย, วิชญาพร จงนบกลาง, สุทธิพงษ์ จิตจักร

Journal

- วารสารวิชาการสาธารณสุข

Volume

- 16

Year

- 2550

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 714-721

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ