นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ความคิดเห็นต่องานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธาน

Author

- ปรีชา บุญจูง, คนึงนิจ รินทรามี

Journal

- วารสารวิชาการ ม.อบ.

Volume

- 10

Year

- 2551

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 72-89

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ