นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


1,3-Dihydroxyacridone derivatives as Inhibitors of Herpes Virus Replication

Author

- Akanitapichat P., Lowden C.T & Bastow K.F

Journal

- Antiviral Research

Volume

- 45

Year

- 2543

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 123-134

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ