นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


สถานการณ์การใช้ยาที่มีชื่อการค้าเป็นอักษรไทยของประชาชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขตช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี    

Author

- สัมมนา มูลสาร, วิภาวี เสาหิน, กมลชนก นิยมญาติ,  ณัชชา โพธิสาขา


Journal

- วารสารวิชาการสาธารณสุข

Volume

- 24

Year

- 2558

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 1-8

Abstract

   

ปัจจุบันประเทศไทยมียาที่มีชื่อการค้าเป็นอักษรไทยวางจำหน่ายในท้องตลาดเป็นจำนวนมาก   ทั้งนี้ชุมชนช่องเม็กประเทศประชาชนสาธารณรัฐประธิปไตยประชาชนลาว(สปป. ลาว) เป็นชุมชนที่อยู่ติดชายแดนประเทศไทย ดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่ประชาชนสปป.ลาวในเขตช่องเม็กจะได้ใช้ยามีชื่อการค้าเป็นอักษรไทย การศึกษาแบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การใช้ยาที่มีชื่อการค้าเป็นอักษรไทยของประชาชนสปป. ลาว ในเขตช่องเม็ก  โดยใช้แบบสอบถามร่วมกับการสัมภาษณ์และการสำรวจร้านยาในเขตสปป.ลาว  เก็บข้อมูลจากผู้ขายยาจากร้านขายยาเขตประเทศไทยบริเวณช่องเม็ก ประชาชนสปป. ลาว และร้านยาที่ช่องเม็ก ระหว่างวันที่ 10-15 ธันวาคม 2556  กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนสปป. ลาวในเขตช่องเม็กจำนวน 80 คน ผู้ขายยาจากร้านขายยาประเทศไทยและร้านขายยาบริเวณช่องเม็กแห่งละ 1 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้ยาที่มีชื่อการค้าเป็นอักษรไทย (ร้อยละ 77.5)  กลุ่มตัวอย่างมีโรคประจำตัวจำนวน 22 ราย ส่วนใหญ่ใช้ยาที่มีชื่อการค้าเป็นอักษรไทย (ร้อยละ 90.9) สำหรับผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวจำนวน 58 ราย  เมื่อมีการเจ็บป่วยครั้งสุดท้ายก็นิยมใช้ยาที่มีชื่อการค้าเป็นอักษรไทย (ร้อยละ 72.4) โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ายาที่มีชื่อการค้าเป็นอักษรไทยมีประสิทธิภาพ และหาซื้อได้ง่ายในสปป.ลาว  และรู้จักยาที่มีชื่อการค้าเป็นอักษรไทย (ร้อยละ 97.5) โดยส่วนใหญ่รู้จักมาจากร้านยาในประเทศไทยขายให้ การโฆษณาในสถานีโทรทัศน์จากสถานีของประเทศไทยและการโฆษณาในวิทยุจากสถานีวิทยุของประเทศไทย (ร้อยละ 25.9, 21.4, 20.0 ตามลำดับ)  และผลการสอบถามเภสัชกรในเขตประเทศไทยบริเวณด่านชายแดนช่องเม็กพบว่าแต่ละวันจะมีลูกค้าจากสปป.ลาว ประมาณ 25 คน  ยาที่ขายส่วนใหญ่จะเป็นยาสามัญประจำบ้านซึ่งเภสัชกรจะเลือกใช้ยาที่มาจากประเทศไทยเพราะเห็นว่าคุณภาพของยามีความน่าเชื่อถือและบรรจุภัณฑ์ดีกว่า

ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าประชาชนสปป. ลาว นิยมใช้ยาที่มีชื่อการค้าเป็นอักษรไทยและบางส่วนมาใช้บริการรักษาพยาบาลในหน่วยบริการสาธารณสุขในเขตประเทศไทย   ดังนั้นการเตรียมการของหน่วยบริการทั้งของรัฐและของเอกชนตลอดจนการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมก็จะทำให้มีการซื้อยาหรือใช้บริการที่มากขึ้น  และเป็นช่องทางหนึ่งของการหารายได้ของสถานบริการสาธารณสุขและของประเทศ 


Keywords

   

การใช้ยา ยาที่มีชื่อการค้าเป็นอักษรไทย ประชาชนลาว