นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาสารประกอบไฮโดรเจลที่มีความพรุนจากแป้งและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ด้วยวิธีแลกเปลี่ยนตัวทำละลาย

Author

-

ขนิษฐา ศรีหริ่ง

คุณากร บุญช่วย 

วริษฎา ศิลาอ่อน


Journal

- Isan Journal of Pharmaceutical Sciences

Volume

- 11

Year

- 2538

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 13

Abstract

   

Abstract

Development of Porous Hydrogel Composite From Starch and Polyvinyl Alcohol Using Solvent Exchange Method

Khanitta Sriring1, Koonakorn Boonchuay1, Warisada Sila-on1*

 

Introduction= Blending of starch and polyvinylalcohol (PVA) at 80 °C following the precipitation using solvent exchange method provided the porous hydrogel composite (PHC) from starch and PVA. This research studied the effect of type and the proportion of starch and PVA on the characteristics of those PHC and aimed to investigate the its potential development as the disintegrating agent for tablet production. Materials and Method= Prepared PHC from corn starch, rice starch or mung bean starch and PVA with varying ratio by solvent exchange method of alcohol and water. They were dried at 60 °C for 24 hours. Then, the properties of PHC such as swelling capability in water, thermal property using Differential scanning calorimeter (DSC), crystallinity arrangement by Powder X-ray diffraction (PXRD), the functional groups transformation using Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy and the morphology by Scanning electron microscope (SEM) were characterized. Results= The result showed that PHC from rice starch and PVA with ratio of 5=2 presented the desirable properties such as higher water swelling capacity as comparing to the pure compounds of starch and PVA including of PHC from corn starch and mung bean. Tg of those PHC  was slightly higher than that of pure rice starch and PVA, the FTIR and PXRD patterns were similar to starch pattern. Additionally, SEM of PHC from rice starch and PVA illustrated an irregular and torturous structure with rough surface. Conclusion= These results revealed that PHC from rice starch and PVA exhibited the superior property of water swelling capacity regarding the tortuosity and amorphous structure and leading to the enhancement of surface area to contact the medium. As such characteristics possibly acted as the disintegrating agent for the tablet production.

 Keywords

    Keywords= Porous hydrogel composite, Disintegrating agent, Starch, Polyvinylalcohol, Solvent exchange