นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การสำรวจตลาดของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ผลิตจากข้าวอินทรีย์ที่มีสี

Author

- สุวรรณา ภัทรเบญจพล* บังอร ศรีพานิชกุลชัย บุญรัตน์ จงดี สุภาณี จงดี

Journal

- IJPS

Volume

- 10

Year

- 2014

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 307

Abstract

    บทนำ= ข้าวเกษตรอินทรีย์เริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคที่คำนึงถึงสุขภาพมากขึ้น แต่ยังขาดการสนับสนุนให้ผลิตแบบครบวงจรหรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจตลาดของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในรูปแบบอาหารและเวชสำอางที่ผลิตจากข้าวอินทรีย์ที่มีสี วิธีดำเนินการวิจัย= การวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 500 คน จากประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการ ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยการสัมภาษณ์ ในช่วงเดือนมกราคม 2556 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาวิจัย= กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยบริโภคข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีสี เช่น ข้าวก่ำใหญ่ ข้าวเหนียวแดง ข้าวมะลิแดง และข้าวหอมนิล เป็นต้น เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างรับประทานข้าวที่มีสีเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมักรับประทานในรูปข้าวสุกทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว รองลงมาบริโภคในรูปข้าวกล้องงอก จมูกข้าว เครื่องดื่ม และน้ำนมข้าว กลุ่มตัวอย่างนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จากตลาดสด ห้างสรรพสินค้า และร้านโอทอป และส่วนใหญ่ยังประสงค์บริโภคต่อไป เหตุผลหลักในการซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ที่มีสี คือคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยแม้จะมีราคาสูงกว่าข้าวอื่นๆ กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวอินทรีย์ที่มีสี เช่น ข้าว น้ำนมข้าว จมูกข้าว เส้นก๋วยเตี๋ยว ไอศกรีม ขนมจีน น้ำมันรำข้าว ข้าวกล้องงอก และเครื่องดื่ม เป็นต้น สำหรับรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้าว กลุ่มตัวอย่างต้องการเป็นผงสำหรับชงดื่ม รูปแบบเม็ดหรือแคปซูล หากนำมาพัฒนาเป็นเวชสำอางต้องการในรูปแบบโลชัน แชมพู แป้ง และโฟมทำความสะอาดผิว เป็นต้น นอกจากนี้ราคาของผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ที่มีสีควรใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันที่มีจำหน่าย และนิยมซื้อผลิตภัณฑ์ในห้างสรรพสินค้า โดยให้ความสำคัญต่อชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ และช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่ดีคือ โทรทัศน์ สรุปผลการวิจัย= การส่งเสริมให้เกิดการบริโภคข้าวอินทรีย์ที่มีสีให้มากขึ้นควรมุ่งเน้นในเรื่องคุณค่าทางโภชนาการและผลดีต่อสุขภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่หลากหลาย

Keywords

    การสำรวจตลาด ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ข้าวอินทรีย์ที่มีสี ข้าวอินทรีย์