นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาแบบจําลองสถานการณ์รูปแบบการจัดซื้อเพื่อลดต้นทุนรวมของการบริหารเวชภัณฑ์ กรณีศึกษา: โรงพยาบาลวารินชําราบ

Author

- กิ่งแก้ว มาพงษ์ ภ.ม.*
สัมมนา มูลสาร ปร.ด.**
วิภาวี เสาหิน ปร.ด.**
อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ ภ.ม.***
* วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
** คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
*** โรงพยาบาลวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี


Journal

- วารสารวิชาการสาธารณสุข

Volume

- 23

Year

- 2014

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 1077-1086

Abstract

    การจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบ ABC analysis ร่วมกับรูปแบบการสั่งซื้อในปริมาณที่ประหยัด(EOQ - Eco-nomic Ordering Quantity) สามารถลดต้นทุนรวมในการบริหารคลังสินค้าได้ อย่างไรก็ตาม มีการวิจัยจํานวน
น้อยมากที่ทดสอบว่าวิธีการดังกล่าวจะสามารถลดต้นทุนรวมในการบริหารคลังยาในโรงพยาบาลของไทยได้หรือไม่
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบรูปแบบการจัดซื้อยาที่เหมาะสมที่ทําให้ต้นทุนโดยรวมของการบริหารคลังยามีค่า
น้อยที่สุด โดยศึกษาในโรงพยาบาลวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เก็บข้อมูลย้อนหลังเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่
ตุลาคม 2549 ถึง กันยายน 2550 เปรียบเทียบต้นทุนรวมของการบริหารคลังยาจากสถานการณ์การบริหาร
คลังยาจําลอง กรณีจัดการยาคงคลังด้วยระบบ ABC analysis โดยแบ่งสินค้าออกเป็นกลุ่มตามมูลค่าของสินค้า
ร่วมกับรูปแบบการสั่งซื้อแบบ EOQ กับต้นทุนรวมของยาตามรูปแบบการสั่งซื้อแบบเดิม ใช้วิธีการคํานวณต้นทุน
แบบรายกิจกรรมในการหาต้นทุนรวมของการบริหารคลังยา ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนการสั่งซื้อ และต้นทุนการเก็บรักษา
ใช้ข้อมูลจากยากลุ่ม A และยากลุ่ม C อย่างละ 59 รายการ เท่านั้น ในการเปรียบเทียบผลการศึกษาพบว่า เมื่อ
เปรียบเทียบต้นทุนรวมของการบริหารคลังยาสําหรับยากลุ่ม A และกลุ่ม C อย่างละ 59 รายการ ตามวิธี
การสั่งซื้อแบบเดิมกับการใช้วิธีการสั่งซื้อแบบ EOQ โดยกําหนดให้ 1 ใบสั่งซื้อ มีรายการยาเท่ากับ 1, 2 หรือ 3
รายการ พบว่าวิธีการสั่งซื้อแบบ EOQ จะมีต้นทุนรวมของการบริหารคลังยาน้อยกว่าวิธีการสั่งซื้อแบบเดิมเท่ากับ
290,255.44 บาท, 325,523.55 บาท และ 337,827.63 บาทต่อปี ตามลําดับ ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า
วิธีการสั่งซื้อแบบ EOQ น่าจะมีประสิทธิผลในการลดต้นทุนรวมของการบริหารคลังยาได้ อย่างไรก็ตาม การนําวิธี
การสั่งซื้อแบบ EOQ นี้ไปใช้จริง ควรมีการปรับให้เหมาะสมกับยาแต่ละรายการซึ้งมีอัตราการใช้ไม่คงที่ตลอดปี
เนื่องจากโดยหลักการทั่วไป การจัดซื้อแบบ EOQ จะได้ผลดีมากในกรณีที่สินค้าที่มีอัตราการใช้คงที


Keywords

    รูปแบบสั่งซื้อที่ในปริมาณที่ประหยัด, ต้นทุนรวม, การบริหารคลังยา