นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


FAQ ยา warfarin จำเป็นต้องให้ loading dose หรือ stat doseหรือไม่?

Author

- ภก. พีรวัฒน์ จินาทองไทย


Journal

- Warfarin Newsletter

Volume

- 1

Year

- 2015

Publication type

- Review article (National)

Page list

- 18-19

Abstract

   

โดยปกติแล้ว ฤทธิ์ในการต้านการแข็งตัวของเลือด

ของยา warfarin จะไม่เกิดขึ้นทันที1 เนื่องจากยา

ออกฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือดโดยการยับยั้งเอนไซม์

vitamin K epoxide และ vitamin K epoxide

reductase ที่ช่วยในการเปลี่ยน vitamin K ให้อยู่ในรูป

reduced form เพื่อช่วยในการเปลี่ยน vitamin K

dependent coagulation factors ได้แก่ factor II

(prothrombin), VII, IX และ X ให้อยู่ในรูปของ active

clotting factor และกระตุ้น coagulation cascade

ให้เกิดการสร้าง fibrin ดังนั้นการให้ยา warfarin จึง

มีผลท


Keywords