นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Avanafil: ยาใหม่ในกลุ่ม Phosphodiesterase-5 (PDE-5) Inhibitors

Author

-


Journal

- ศรีนครินทร์เวชสาร

Volume

- 29

Year

- 2557

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 311-320

Abstract

    โรค หย่อนสมรรถภาพทางเพศ เป็นปัญหาสุขภาพเพศชายที่สำคัญ เนื่องจากมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ ในปี พ.ศ. 2542  พบ ความชุกของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายไทย คิดเป็นร้อยละ 37.5 โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอายุและการมีโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคร่วม ทั้งนี้ยากลุ่ม Phosphodiesterase-5 inhibitors เป็นยาหลักในการรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ มีกลไกการออกฤทธิ์ โดยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ PDE-5 ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำลาย cGMP ทั้งนี้ การที่ cGMP ไม่ถูกทำลาย จะทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดแดงจากการเหนี่ยวนำของ nitric oxide และการแข็งตัวขององคชาตตามมา โดย Avanafil เป็นยาใหม่ ในกลุ่ม second-generation PDE-5 inhibitors ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นล่าสุด ให้มีการออกฤทธิ์เร็วขึ้น สามารถทานก่อนมีเพศสัมพันธ์เพียง 15 – 30 นาที และการดูดซึมยาไม่ถูกรบกวนโดยอาหารไขมันสูง นอกจากนี้ Avanafil ยังมีความเฉพาะเจาะจงกับเอนไซม์ PDE-5 สูง และมีความชอบจับกับ PDE-1, PDE-6, และ PDE-11 ในระดับต่ำ จึงมีความปลอดภัยและมีอัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่ำกว่า Sildenafil, Vardenafil  และ Tadalafil ที่มีความชอบจับกับ PDE  isozymes อื่นด้วย โดยยาดังกล่าว ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์บางอย่างได้ เช่น ยา Sildenafil และ Vardenafil  มีความชอบจับกับ PDE-6 ที่จอประสาทตา ทำให้ผู้ป่วยมีการมองเห็นและการรับรู้สีผิดปกติ ได้แก่ มองภาพไม่ชัดและมองภาพเป็นสีเขียว-ฟ้า (cyanopsia) ในขณะที่ Tadalafil มีความชอบจับกับ PDE-11 ที่กล้ามเนื้อลาย ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ดังนั้น Avanafil จึงเป็นยาทางเลือกหนึ่งของการรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ป่วยที่เกิดผลไม่พึงประสงค์จาก PDE-5 inhibitors ชนิดเก่า


Keywords

    Avanafil, โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ, ยาใหม่