นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Anti-Inflammatory Potential of Ethanolic Bulb Extract of Allium ascalonicum

Author

- Nuttiya Werawattanachai*, Rawiwun Kaewamatawong1, Jintana Junlatat2, and Bung-orn Sripanidkulchai2


Journal

- วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Volume

- 17

Year

- 2015

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 63-68

Abstract

   

หอมแดง (Allium ascalonicum L.) เป็นเครื่องเทศและมีการน ามาใช้ในการแพทย์พื้นบ้าน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของส่วนสกัดหัวหอมแดงในเอธานอลในหลอดทดลอง ท าการทดสอบความมีชีวิตรอดของเซลล์ด้วยวิธี 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-dyphenyl tetra-zolium bromide (MTT) ศึกษาผลของส่วนสกัดต่อการแสดงออกของยีนที่เป็นสื่อกลางการอักเสบ inducible nitric oxide synthase (iNOS), cyclooxygenase (COX)-2, COX-1, tumor necrosis factor (TNF)-α, interleukin (IL)-1β และ IL-6 ในเซลล์เพาะเลี้ยงมาโครฟาจ (RAW 264.7) ที่ได้รับการกระตุ้นด้วยสาร Lipopolysaccharide (LPS) โดยวัดปริมาณยีนที่แสดงออกด้วยวิธี reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) วิเคราะห์หาปริมาณฟีนอลรวมและฟลาโวนอยด์รวมของส่วนสกัดโดยใช้ปฏิกิริยาการเกิดสีกับสาร Folin-Ciocalteu และสารอลูมิเนียมคลอไรด์ ตามล าดับ ผลการศึกษาพบว่าที่ความเข้มข้น 62.5, 125 และ 250 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ส่วนสกัดหอมแดงในเอธานอลไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์และมีฤทธิ์ยับยั้งการแสดงออกของยีน iNOS, TNF-α, IL-1β และ IL-6 เพิ่มขึ้นตามความเข้มข้น ส่วนสกัดหอมแดงไม่มีผลต่อการแสดงออกของยีน COX-2 แต่ยับยั้งการแสดงออกของยีน COX-1 อย่างมีนัยส าคัญ โดยมีปริมาณสารฟีนอลรวมคิดเป็น 15.964 + 0.122 สมมูลกับกรดแกลลิก/กรัม และมีปริมาณสารฟลาโวนอยด์รวม 11.742 + 0.012 มก.สมมูลกับสารเคอร์ซิทิน/กรัม จากผลการศึกษาส่วนสกัดหอมแดงในเอธานอลมีศักยภาพที่จะน ามาพัฒนาเป็นยาต้านการอักเสบในอนาคต

Keywords

    หอมแดง ฤทธิ์ต้านอักเสบ iNOS COX-2 สารสื่อกลางการอักเสบ