นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาระยะยาวของการบริบาลทางเภสัชกรรม คลินิกโรคหืดอย่างง่าย

Author

- แสวง วัชระธนกิจ พัชรีการญจนวัฒน์ พีรวัฒน์ จินาทองไทย


Journal

- วารสารเภสัชศาตร์อีสาน

Volume

- 11

Year

- 2015

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 89-98

Abstract

   


Keywords

    การศึกษาระยะยาว การบริบาลทางเภสัชกรรม ระดับการควบคุมโรคหืด คลินิกโรคหืดอย่างง่าย