นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาประสิทธิภาพ ความคงตัวและสภาวะการเก็บสารละลาย Tetramethyl-p-Phenylenediamine Dihydrochloride สำหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์เชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa

Author

- กรชนก แก่นคำ, ธนพัต วิสาพล และศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา


Journal

- Proceeding การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7

Volume

- 7

Year

- 2015

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 421-427

Abstract

    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ความคงตัวและสภาวะการเก็บสารละลาย Tetramethyl-p-Phenylenediamine Dihydrochloride (TMPD) สำหรับการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์เชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa ด้วยวิธีทดสอบการสร้างเอนไซม์ออกซิเดส (oxidase test)  สารละลาย TMPD  มีอายุการเก็บรักษาสั้น เนื่องจากมีความไวต่อแสงและอุณหภูมิ การศึกษาประสิทธิภาพของสารละลาย TMPD โดยวิธี filter paper spot ที่ความเข้มข้นต่างๆ ตั้งแต่ 0.1 - 1 % (w/v) พบว่าที่ความเข้มข้น 0.5 และ 1 % (w/v) ให้ผลการทดลองสีน้ำเงินเข้มของสารอินโดฟีนอลในระดับมากเหมือนกัน แสดงว่าสามารถใช้สารละลาย TMPD ความเข้มข้น 0.5 % (w/v) ทดแทนสารละลาย TMPD ความเข้มข้น 1 % (w/v) ได้ การศึกษาเปรียบเทียบความคงตัวของสารละลาย TMPD ความเข้มข้น 0.5 % (w/v)  และความเข้มข้น 1 % (w/v) ซึ่งเป็นความเข้มข้นมาตรฐานสำหรับการทดสอบการสร้างเอนไซม์ออกซิเดส พบว่าสารละลาย TMPD ทั้งสองความเข้มข้นมีความคงตัวไม่แตกต่างกัน และเมื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บสารละลาย TMPD พบว่าสารละลาย TMPD ที่ความเข้มข้น 0.5 และ 1 % (w/v) สามารถทำปฏิกิริยา กับ cytochrome c oxidase ของเชื้อ P. aeruginosa ได้ไม่แตกต่างกัน  เมื่อเก็บในภาชนะบรรจุ อุณหภูมิการเก็บและระยะเวลาที่ต่างกัน โดยแสดงผลการทำปฏิกิริยาในระดับมาก แสดงว่าการเตรียมสารละลาย TMPD สามารถเก็บได้ทั้งในภาชนะขวดแก้วใส ขวดแก้วสีชา เก็บที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส โดยมีประสิทธิภาพในการทำปฏิกิริยาไม่แตกต่างกัน


Keywords

   

Tetramethyl-p-Phenylenediamine Dihydrochloride, การทดสอบการสร้างเอนไซม์ออกซิเดส, Pseudomonas aeruginosa