นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


สถานการณ์ปัจจุบันของการปรับใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของร้านยาคุณภาพ

Author

- แสวง  วัชระธนกิจ1*, กฤษณ์ พรหมปัญญา2 และ รัชพล ปราบพยัคฆ์2


Journal

- รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจ าปี

Volume

- 1

Year

- 2015

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 22-28

Abstract

    วัตถุประสงค์= เพื่อศึกษาการปรับใช้ทัศนคติต่อประโยชน์และอุปสรรคของการปรับใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของร้านยาคุณภาพวิธีการศึกษา=การวิจัยเชิงสำรวจเก็บข้อมูลจากร้านยาคุณภาพจำนวน 350 ร้านที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2557 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา= มีแบบสอบถามตอบกลับที่ใช้ได้74ฉบับ (ร้อยละ 22.42) ร้านยาคุณภาพ 8 ร้าน (ร้อยละ10.81) ใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว ร้านยาคุณภาพ 16 ร้าน (ร้อยละ 21.62) ใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับเวชระเบียนกระดาษ และร้านยาคุณภาพ 17 ร้าน (ร้อยละ 22.97) มีแผนที่จะปรับใช้ แต่มีเพียง 3 ร้าน (ร้อยละ 12.50) ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานอื่นวัตถุประสงค์ที่เภสัชกรร้านยาคุณภาพเลือกปรับใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม โดยอุปสรรคที่สำคัญที่สุด คือ ไม่มีหน่วยงานสนับสนุนการปรับใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์เภสัชกรร้านยาคุณภาพมีทัศนคติเชิงบวกต่อคุณสมบัติการทำงานและระบบสนับสนุนการปรับใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์สรุป=ร้านยาคุณภาพส่วนน้อยปรับใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ แต่เภสัชกรส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการปรับใช้โดยมีอุปสรรคที่สำคัญคือไม่มีหน่วยงานที่สนับสนุนการปรับใช้ดังนั้นสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกระตุ้นและส่งเสริมการใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ในร้านยาคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม


Keywords

    เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์การปรับใช้ เภสัชกร