นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Hypouricemia and Nephroprotection of Coix lacryma-jobi L. Seed Extract

Author

- Taejarernwiriyakul, Ormjai, 
Anzai, Naohiko,
Jutabha, Promsuk, 
Kruanamkam, Wantika, 
Chanluang, suparat


Journal

- Songklanakarin Journal of Science and Technology

Volume

- 37

Year

- 2015

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 441-447

Abstract

    The Coix lacryma-jobi L. or Adlay’s seed has been used as a healthy food and herb in many Asian countries. From the previous in vitro study found that it has an effect on inhibition of xanthine oxidase (XOD) activity but the using of traditional medicine from plants in the treatment of hyperuricemia and gout has a lacked of scientific evidences. This study aimed to investigate the effects of Adlay’s seed extract on the level of plasma uric acid (Pua), reduction in fractional excretion of urate (%FEua), decreasing creatinine clearance (Ccr), and increasing plasma creatinine and urea nitrogen in hyperuricemia mice. The steps to study are collecting and inducing the sample mice by giving potassium oxonate and uric acid and treating the hyperuricemia mice by giving Adlay’s seed extract at doses 0.1 to 100 mg/kg for 10 days. The results shown that Adlay’s seed extract significantly reduced Pua in a dose-dependent manner, increased %FEua and Ccr to normal level at dose 10 and 100 mg/kg and also inhibited XOD activity in liver and plasma in hyperuricemia mice. From this results indicated that Adlay’s seed extract has hypouricemia and nephroprotective action in hyperuricemia  


Keywords

    Coix lacryma-jobi L; Hypouricemia; Nephroprotection; Xanthine oxidase; Potassium oxonate