นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Survey of hospital pharmacists’ perceptions of the PharmD programme to prepare the PharmD graduates to work in hospital settings

Author

- Teeraporn Chanakit, MSc a*, Bee Yean Low, PhD b, PayomWongpoowarak, PhD c, SummanaMoolasarn, PhD d, ApornJaturapatarawong, MSce, WiwanWorakunphanich, BPharmf, MayureeTangkiatkumjai, PhDg, Claire Anderson, PhD a


Journal

- Monash Pharmacy Education Symposium

Volume

- 1

Year

- 2015

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 1-10

Abstract

    Background= The Doctor of Pharmacy programme (PharmD) aims to produce pharmaceutical care experts who work in close cooperation with the health care teams. However, there was a lack of evidence about preparing PharmD graduates for employment in hospital settings.
Aim= To explore hospital pharmacists’ perceptions towards the PharmD programme in preparing the PharmD graduates to work in hospital settings in Thailand.
Methods= A cross-sectional survey questionnaire was distributed to 180 hospital pharmacists at the 2013 Hospital Pharmacy Association conference. Descriptive statistics were used to present the participants’ demographics and perceptions. An inductive thematic analysis was used to analyse the open-ended written responses.
Results= Ninety-eight valid responses were included in the data analysis. Seventy five respondents (76.5%) perceived that the PharmD programme produced graduates who had knowledge and skills in pharmaceutical care, were well coordinated with healthcare team and were ready to work as clinical pharmacists. The PharmD curriculum focused on preparing graduates in specialised areas (eg ward round, special clinic services) and services which mainly provided in large hospitals. Respondents suggested that the PharmD curriculum should include more public health subjects (eghealth promotion & prevention and consumer protection) to prepare students to work in primary care hospitals, as well as providing them with clinical knowledge and skills. However, few faculties planned to produce PharmD graduates to serve in primary care settings.
Conclusion= Hospital pharmacists perceived that the PharmD programme produced PharmD graduates who meet hospitals’ needs and are ready to work as clinical pharmacists


Keywords

   

Hospital pharmacists, perceptions, PharmD programme, pharmacy education, Thailand