นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ระบบนำส่งยาชนิดไมโครอิมัลชันเกิดขึ้นเองของยาที่ละลายน้ำยากที่ให้โดยการรับประทาน

Author

- วริษฎา  ศิลาอ่อน


Journal

- วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Volume

- 17

Year

- 2558

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 59-81

Abstract

   

ปัญ หาของยาที่มีค่าการละลายน้าต่าที่ให้โดยการรับประทานคือการดูดซึมในระบบทางเดินอาหารมีขีดจากัด ส่งผลให้ยามีชีวประสิทธิผลต่า การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงมีเทคนิคจานวนมากในการเพิ่มการละลายของยาเช่นการลดขนาด การใช้สารลดแรงตึงผิว ไซโคลเด็กซ์ทรินและอนุพันธ์ สารช่วยเพิ่มการดูดซึม และการใช้เทคนิคโซลิดดิสเพอชัน ต่อมามีการนาไขมันมาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อเป็นระบบนาส่งยาที่ละลายน้ายากที่ให้โดยการรับประทาน ระบบนาส่งยาชนิดอิมัลชันหรือไมโครอิมัลชันเกิดขึ้นเองเป็นของเหลวผสมที่ประกอบด้วยน้ามัน สารลดแรงตึงผิวและตัวทาละลาย สามารถเกิดเป็นอิมัลชันขนาดเล็กหรือไมโครอิมัลชันได้เองเมื่อมีการเคลื่อนที่ของระบบทางเดินอาหารและผสมกับของเหลวในระบบทางเดินอาหาร ระบบนาส่งยาชนิดอิมัลชันหรือไมโครอิมัลชันเกิดขึ้นเองจึงเหมาะกับยาที่ละลายน้ายากโดยยาสามารถละลายได้เพิ่มขึ้นในน้ามันหรือของผสมระหว่างน้ามันและสารลดแรงตึงผิว ทาให้ยาดูดซึมได้มากขึ้นและเพิ่มชีวประสิทธิผลของยาได้เมื่อให้โดยการรับประทานโดยผ่านหลายกลไก ได้แก่การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและคุณสมบัติของสภาพแวดล้อมในลาไส้เล็ก กระตุ้นการหลั่งเอนไซม์ไลเปสหรือเอนไซม์จากตับอ่อน มีการขนส่งยาผ่านทางระบบทางเดินอาหารและระบบน้าเหลือง และยับยั้งการทางานของพี-ไกลโคโปรตีนทาให้ลดกระบวนการเมตาบอลิซึมของยาได้ อย่างไรก็ตามระบบนาส่งยาชนิดอิมัลชันหรือไมโครอิมัลชันเกิดขึ้นเองเป็นของเหลวซึ่งมีข้อด้อยเมื่อเทียบกับของแข็งคือเรื่องความคงตัวของยาที่ไวต่อออกซิเจนหรือความชื้น ยิ่งไปกว่านั้นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปของระบบนาส่งยาชนิดอิมัลชันหรือไมโครอิมัลชันเกิดขึ้นเองที่เป็นของเหลวบรรจุในแคปซูลเจลาตินชนิดนิ่ม มีข้อจากัดในเรื่องการรั่วของผลิตภัณฑ์ยา ต้นทุนในการผลิตสูงเนื่องจากต้องใช้เครื่องมือในการผลิตที่เฉพาะ เพื่อสะดวกในการผลิตในระดับอุตสาหกรรมจึงเตรียมระบบนาส่งยาชนิดอิมัลชันหรือไมโครอิมัลชันเกิดขึ้นเองให้เป็นของแข็ง ซึ่งเตรียมได้หลายวิธีได้แก่ การดูดซับบนตัวดูดซับที่เป็นของแข็ง ทาให้แห้งโดยวิธีการพ่นให้แห้ง การทาให้แห้งแบบเยือกแข็ง การทาเป็นเพลเลต ดังนั้นการทาให้ระบบนาส่งยาชนิดอิมัลชันหรือไมโครอิมัลชันเกิดขึ้นเองอยู่ในรูปแบบของแข็งจึงเป็นแนวทางที่มีความเป็นไปได้สูงในการผลิตในระดับอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นวิธีที่มีต้นทุนการผลิตต่าและยามีความคงตัวมากขึ้น

คำสำคัญ= ระบบนาส่งยาชนิดอิมัลชันหรือไมโครอิมัลชันเกิดขึ้นเอง การละลาย ชีวประสิทธิผล รูปแบบของแข็


Keywords

    ระบบนาส่งยาชนิดอิมัลชันหรือไมโครอิมัลชันเกิดขึ้นเอง การละลาย ชีวประสิทธิผล รูปแบบของแข็งของระบบนาส่งยาชนิดอิมัลชันหรือไมโครอิมัลชันเกิดขึ้นเอง