นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Factor Affecting Selection Criteria and Behavior of Students and Staffs of Ubon Ratchathani University in Using Services from Ubon Ratchthani University Drug Store

Author

- สุทธาสินี  สุวรรณกุล, สิรินดา  บัวสาย, ศรัณย์รัชต์  รัตนดาวเรือง, วรางคณา  อยู่เย็น, ชนะพล  ป้อมสุวรรณ, เจษฏา  กาญจนวงษา, จีริสุดา  คำสีเขียว, เบญจภรณ์   เศรษฐบุปผา


Journal

- Isan Journal of Pharmaceutical Sciences

Volume

- 11

Year

- 2015

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 197-212

Abstract

    บทนำ= งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านยา ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์ร้านยา  ปัจจัยในการเลือกใช้บริการร้านยาของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อการปรับปรุงการให้บริการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีการดำเนินการวิจัย= เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจำนวน 508 ชุด จากนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 508 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาวิจัย= กลุ่มตัวอย่างทราบตำแหน่งของร้านยาคิดเป็น  93.7 %  และไม่เคยใช้บริการคิดเป็น 52.2 %  ส่วนแนวทางที่ทำให้ทราบว่ามีร้านยา คือ ติดป้ายประชาสัมพันธ์คิดเป็น 49%  ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านยาที่สำคัญ คือ ความน่าเชื่อถือของการให้บริการตามหลักวิชาการคิดเป็น 44.9 %  โดยต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพคิดเป็น 76 %  นอกจากนั้นควรเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยมีส่วนลดให้แก่สมาชิกคิดเป็น 72.6 %  สรุปผลการวิจัย= หากต้องการปรับปรุงการให้บริการของร้านยา ควรมีการประชาสัมพันธ์ มีกิจกรรมส่งเสริมการขายและเพิ่มผลิตภัณฑ์ภายในร้านให้มีความหลากหลาย พร้อมทั้งยึดหลักการให้บริการตามหลักวิชาการ


Keywords

    พฤติกรรม, ปัจจัย, ความคิดเห็น, ร้านยา, สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน