นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Stakeholders’ perspective towards formal preceptor preparation for the Doctor of Pharmacy (PharmD) programme in Thailand

Author

- Teeraporn Chanakit, MSca*, Bee Yean Low, PhDb
, Payom Wongpoowarak, PhDc,   Summana   Moolasarn,   PhDd
,   Aporn   Jaturapatarawong,   MSce,   Wiwan Worakunphanich, BPharmf, Mayuree Tangkiatkumjai, PhDg, Claire Anderson, PhD
a


Journal

- manchester pharmacy education conference

Volume

- 1

Year

- 2015

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 1-10

Abstract

    Background=
 WHO, UNESCO and FIPEd are concerned about the lack
 of quantity
and  quality  of  pharmacy  preceptors  in  many  developi
ng  countries  who  changed  to
PharmD programme. Pharmacy education in Thailand st
arted moving to all  PharmD
programme from 2008. The new PharmD curriculum requ
ires 2,000 hours of practice
training, a four-fold increase as compared to BPhar
m programme. This study aims to
explore  stakeholders’  perspective  towards  formal  pr
eceptor  preparation  for  the
PharmD programme in Thailand.
Method=
Semi-structured  interviews  were  conducted  with  10  p
olicy  makers,  33
pharmacy practitioners, 14 health care providers, 2
5 educators and 13 students from
August-October,  2013  in  Thailand.  The  data  were  aud
io  recorded,  transcribed
verbatim and analysed using an inductive thematic a
nalysis.  
Results=
  Stakeholders  felt  there  were  benefits  for  institut
ions  if  they  are  offered  as
training   sites   (eg   contributing   to   pharmacy   profess
ion,   updating   preceptors’
knowledge  and  skills, having  highly  competent  acade
mic members  who  are  able  to
empower  preceptors  and  enhance  training  sites  and  o
pportunity  to  recruit  good
performance   pharmacy   students).   However,   majority   o
f   the   interviewees   had
common  concerns  regarding  the  insufficient  quantity
  and  quality  of  preceptors.
Stakeholders’  perceived  barriers  towards  formal  pre
ceptor  preparation,  such  as  the
workload     (eg     high     routine     workload     of     the     preceptor
s,     lack     of
time/money/management  staff/space),  inadequate  role
  models,  the  need  for  more
recognition  and  support  from  administrators  regardi
ng  preceptors’  roles,  training
sites  requiring  standardisation  and  quality  assuran
ce,  the  need  to  put  in  place  a
preceptor  development  programme  and  the  establishin
g  of  an  active  Memorandum
of   Understanding   (MoU)/long   term   commitment   between
   training   sites   and
universities.  
Conclusion=
  This  is  the  first  study  to  highlight  the  challenge
s  of  preparing  training
sites during the significant transition in Thai pha
rmacy education. Faculties, provider
sites, pharmacy professional organisations and regu
latory bodies need to collaborate
to overcome these challenges


Keywords