นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


the current gaps in the thai pharmacy curriculum change

Author

-

Chanakit, Teeraporn  (40 %)

Low, Bee Yean (20 %)

Wongpoowarak Payom (5 %)

Moolasarn Summana (5 %)

Jaturapatarawong, Aporn (5 %)

Worakunphanich, Wiwan (5%)

Anderson Claire (20 %)


Journal

- student-led interdisciplinary research conference, 20 July 2015, East Midlands Conference Ce

Volume

- 1

Year

- 2015

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 21-30

Abstract

   

Introduction= Thai pharmacy education has undergone significant change, from a 5-year BPharm and a 6-year PharmDto all PharnD programmes since 2009. However, there has been no research into the gap caused by this pharmacy curriculum change in Thailand.

Aims= To explore Thai stakeholders’ perceptions regarding the gap in pharmacy curriculum change.

Methods= Semi-structured interviews were conducted with 130 stakeholders (e.g. policy makers, pharmacy experts, educators, students) from August-October, 2013. The data were audio recorded, transcribed verbatim and analysed using inductive thematic analysis.

Results=Respondents were concerned regarding thegaps in the pharmacy curriculum change, such as=1. Competency gap between supply side and demand side (e.g. need for collaboration between academic institutions and pharmacy workforce to define competency of entry level pharmacistsfor pharmacy practitioners and pharmaceutical scientists). 2. Academic gap in PharmD training (e.g. need a sustainable training plan or transitional programme for BPharm pharmaciststo update their competencies to meet the current standard, ready to work as PharmD students’ preceptors and developharmonisation in the pharmacy profession). 3. Academic member workforce gap (e.g. need for a long term plan to recruit and develop next generation academic members who focus more on practice). 4. Pharmacy workforce planning gap,that there was no current workforce planning to propose the number of prospective pharmacy student in different specialties.

Conclusion= The pharmacy faculties, pharmacists, professional pharmacy organisations and regulatory bodies are faced with many challenges. This transition still needs support and collaboration among pharmacists in all practices


Keywords

    xxx