นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Effect of Terpene on Physicochemical Properties and Skin Permeability of Capsaicin loaded Solid Lipid Nanoparticles 

Author

-

Sureewan Duangjit,Chanida Pucharean,Pajeemon Yoddee, Kulda Kanlayawuttipong,Tanasait Ngawhirunpat


Journal

- Isan Journal of Pharmaceutical Sciences

Volume

- 11

Year

- 2016

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 124-134

Abstract

   

Introduction= Capsaicin (CAP) is the major active compound of chili piper. Previous study has been reported that capsaicin was used orally or topically for pain relief by rheumatism, neuralgia, lumbago or sciatica. However, the significant first pass metabolism, the short half-life and the poor water solubility of capsaicin lead to its limitation in the development of capsaicin formulations as novel pharmaceutical products. The objective of this study was to investigate the effect of terpene on physicochemical properties and skin permeability of CAP loaded solid lipid nanoparticles (SLN). Method= The SLN containing a constant amount of 0.15% capsaicin, cetyl palmitate, transcutol P, Tween 20, Tween 80, deionized water and various percentage of terpene as a potential penetration enhancer from 0 to 15% were prepared. SLN formulations were evaluated for physicochemical properties (e.g. size, size distribution, zeta potential and entrapment efficiency), and skin permeability. The terpene used in SLN formulations was defined as formulation factors (Xn), while the physicochemical properties and skin permeability were defined as response variables (Yn). Results= The results indicated that the percentage of terpene significantly affected the entrapment efficiency and skin permeability of SLN formulation. The skin permeability of all SLNs was significantly higher than commercial product. The 10% terpene incorporated in SLN showed the maximum entrapment efficiency and skin permeability. Conclusion= The incorporation of terpene into the formulation was beneficial for the development of SLNs for enhanced transdermal delivery of capsaicin. The optimal percentage of terpene used in SLN was up to 10%. We are success in showing the effect of terpene on physicochemical properties and skin permeability of capsaicin loaded SLN. Further study is required to confirm the influence of terpene on the stability of SLN.


Keywords

    Terpene, Lipid nanoparticles, Chili pepper extract, Capsaicin, Transdermal delivery