นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Prevalence and factors influencing smoking behaviors among vocational and technical students in a North-Eastern Province of Thailand

Author

- Anan Chaikoolvatana* Mereerat Manwong**
Cholada Chaikoolvatana*** Nawaporn Saisingh****
Sukwasan Wongthanu***** Mattana Kwangtong**


Journal

- chu med j

Volume

- 60

Year

- 2016

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 1-17

Abstract

    Background Since 2009, cigarette smoking among Thai population aged between
15 and 24 has been increasing. These people may have more chances
of some disease complications caused by cigarette smoking than
non-smokers. Noticeably, these young smoking population are
currently studying in high school, vocational, and technical levels.
The previous surveys indicated no current data available regarding
the prevalence of smoking among these vocational and technical
students in the area.
Objective The study aims to evaluate the prevalence and factors influencing
smoking behavior of students in these two institutes.
Research Design A cross sectional, descriptive study.
Setting Technical and Vocational Ubon Ratchathani Schools, Ubon Ratchathani
Province.
Methods It is a cross-sectional, descriptive study. In total, there were 302
participants divided into a vocational group (152) and a technical
group (150). All participants filed out a questionnaire paper using a
rating scale. The relationships between variables were statistically
analyzed via descriptive and analytical measurements.
Results The results from both institutes indicated the participants were
approximately 17 years of age with an average GPA below 3.00. Also,
the percentages of smoking fathers in the technical group was 68 and
31.6 in the vocational. Closed friends of technical and vocational
groups smoked 48 and 48.7 percents consecutively. Siblings of both
groups smoked 26.7 percent (technical group) and 36.2 percent
(vocational group). The prevalence of cigarette smoking between
the two groups was 6.2 and 1.4 percents, consecutively. The majority
were non-smokers. Regarding the mean scores related to attitudes
towards smoking, we found that both groups had high scores
( >3.51). However, the mean scores of both groups related to selfesteem
were low but with significant differences ( ≤ 2.5) (p <0.001).
The factors influencing smoking behavior included types of schools,
genders, accommodations, marital status of the parents, and attitudes
towards smoking.
Conclusion The prevalence of smoking in both vocational and technical schools
was low, but the figure of the vocational group was higher than
the technical group (6.2, and 1.4 percents consecutively). Nevertheless,
there were still some factors that influenced smoking habit including,
closed persons, family conditions, peers. So the knowledge provision,
family responsibility, and good social environment could protect
the students from smoking. Also, rules and regulations regarding
smoking in schools need to be restrictive and well enforced.


Keywords

    Vocational, technical, student, college, smoking behavior, prevalence.