นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาตำรับและประเมินประสิทธิภาพฤทธิ์การต้านมะเร็งในสัตว์ทดลองของ Paclitaxel ในรูปแบบลิปิดอิมัลชัน

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 มกราคม 2550 - 31 ธันวาคม 2551

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

0.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย