นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


รูปแบบหลักประกันสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับคนมีปัญหาสถานะบุคคล

Researcher

อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

26 กุมภาพันธ์ 2555 - 26 กุมภาพันธ์ 2555

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

60,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ