นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการปัญหาอุทกภัยเพื่อคุณภาพชีวิต

Researcher

อนุวัฒน์ , รวิวรรณ , แป้ว

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

26 กุมภาพันธ์ 2555 - 26 กุมภาพันธ์ 2555

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

150,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ