นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาผลของน้ำนมราชสีห์เล็กต่อการป้องกันเซลล์ตับเพาะเลี้ยงจากภาวะ oxidative stress

Researcher

พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ ลักษณา เจริญใจ จุฑามาศ เชื้อทอง

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

330,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์